SERVIS A ZÁRUKA

Pravidelná údržba predlžuje životnosť tepelného čerpadla.

Pravidelná údržba

Aby tepelné čerpadlo fungovalo maximálne účinne, musí byť čistené a kontrolované oprávnenou osobou a certifikovanou firmou. Iba tak sa zaručí jeho plnohodnotná prevádzka a predlžuje sa jeho životnosť. Pri údržbe je prvoradé udržiavať čisté lamely výmenníku vonkajšej jednotky. Následne je dôležitá kontrola tlaku chladiva, čistenie filtra vykurovacieho systému, kontrola tlaku expanzných nádob, vizuálna a sluchová kontrola. Túto službu vieme ponúknuť všetkým našim zákazníkom. Doporučujeme vykonávať servis pravidelne aspoň 1x za rok a to pred začatím vykurovacej sezóny. Táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka. 
V prípade záujmu vykonávame zmluvný alebo nezmluvný servis Vášho zariadenia.

Záruka

Záručná doba pre tepelné čerpadlá je 3 roky od uvedenia do prevádzky odbornou inštaláciou bez viazanosti na servis. Záruka na zariadenia sa vzťahuje len ak boli dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu a údržbu. Reklamáciu je možné uplatniť len písomnou formou. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou, ohňom, prepätím v el. rozvodnej sieti, statickou el., nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením. Ďalej ak do výrobku alebo jeho častí bolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, ak bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zdroja bez predchádzajúceho súhlasu montážnej firmy. Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú fakturované v prípade, že chyba na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s daným výrobkom. Odporúčame skôr ako zavoláte servis, resetovať zariadenie hlavným vypínačom alebo ističom.

Predĺžená záruka

Predĺžená záručná doba pre tepelné čerpadlá na 5 rokov je podmienená pravidlami konkrétneho výrobcu a pravidelným servisom vykonávaným 1x ročne od zakúpenia zariadenia. Servis je spoplatnený podľa aktuálnych cenníkov. Reklamáciu je možné uplatniť len písomnou formou. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou, ohňom, prepätím v el. rozvodnej sieti, statickou el., nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením. Ďalej ak do výrobku alebo jeho častí bolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, ak bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zdroja bez predchádzajúceho súhlasu montážnej firmy. Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú fakturované v prípade, že chyba na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s daným výrobkom. Odporúčame skôr ako zavoláte servis, resetovať zariadenie hlavným vypínačom alebo ističom.

Kontaktujte nás

*Informácia o spracúvaní osobných údajov