SERVIS A ZÁRUKA

Pravidelná údržba predlžuje životnosť klimatizácie

Pravidelná údržba

Hĺbkový servis si môže majiteľ klimatizácie objednať u oprávnenej firmy, teda aj u nás. Túto službu vykonávame za poplatok podľa aktuálneho cenníka. Jedná sa o dôkladné prečistenie vnútorných častí klimatizácie, dezinfekcie povrchu výparníku, aby sa zabránilo možnej tvorbe plesní, vyčistenie kondenzátora a vrtule ventilátora vonkajšej jednotky, aby dochádzalo k potrebnej výmene tepla, ďalej vizuálnej a sluchovej kontroly a preverenie funkčných častí vnútornej ako aj vonkajšej jednotky.

Záruka

Záručná doba pre klimatizácie je 2 roky od uvedenia do prevádzky odbornou inštaláciou bez viazanosti na servis. Záruka na zariadenia sa vzťahuje len ak boli dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu a údržbu. Reklamáciu je možné uplatniť len písomnou formou. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou, ohňom, prepätím v el. rozvodnej sieti, statickou el., nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením. Ďalej ak do výrobku alebo jeho častí bolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, ak bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zdroja bez predchádzajúceho súhlasu montážnej firmy. Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú fakturované v prípade, že chyba na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s daným výrobkom. Odporúčame skôr ako zavoláte servis, resetovať zariadenie hlavným vypínačom alebo ističom.2

Predĺžená záruka

Predĺžená záručná doba pre klimatizácie na 5 rokov je podmienená pravidlami konkrétneho výrobcu a pravidelným servisom vykonávaným 1x ročne od zakúpenia zariadenia. Servis je spoplatnený podľa aktuálnych cenníkov. Záruka na zariadenia sa vzťahuje len ak boli dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu a údržbu. Reklamáciu je možné uplatniť len písomnou formou. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou, ohňom, prepätím v el. rozvodnej sieti, statickou el., nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením. Ďalej ak do výrobku alebo jeho častí bolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, ak bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zdroja bez predchádzajúceho súhlasu montážnej firmy. Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú fakturované v prípade, že chyba na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s daným výrobkom. Odporúčame skôr ako zavoláte servis, resetovať zariadenie hlavným vypínačom alebo ističom.

Cenik servisných služieb ​

Servisný balík na splitovne klimatizačné zariadenia.

Základný

60 bez DPH
 • Predĺženie záruky v zmysle záručného listu
 • Čistenie filtrov vnútornej jednotky
 • Kontrola tlaku chladiaceho média
 • Kontrola funkčnosti zariadenia
 • zhodnotenie stavu zariadenia
 • vyzualna a sluchová kontrola
 • meranie vystupnych teplot

Štandardný

100 bez DPH
 • Základný servis
 • Tlakové čistenie vnútorných častí
 • Dezinfekcia vnútorných časí
 • Čistenie krytov jednotky
 • Kontrola odtoku kondenzátu alebo čerpadla
 • vyzualna a sluchová kontrola
 • Čistenie vonkajšej jednotky stlačeným vzduchom

Hlbkový

150 bez DPH
 • Štandardný servis
 • Čistenie výparníka aktívnou penou
 • Čistenie ventilátora vnútornej jednotky
 • Tlakové čistenie vonkajšej jednotky
 • Čistenie chladičov riadenia
 • Čistenie ventilátora vonkajšej jednotky
 • Doplnenie chladiva

Servisný balík pre Tepelné čerpadlá.

Revízny servis

150 bez DPH
 • CHLADIACI OKRUH Kontrola
 • ELEKTRICKÝ OKRUH kontrola
 • VODNÝ OKRUH čistenie+kontorla
 • Kontrola funkčnosti zariadenia
 • zhodnotenie stavu zariadenia
 • vyzualna a sluchová kontrola
 • meranie vystupnych teplot
 • Čistenie kondenzátora tlakovým čističom

Kontaktujte nás

*Informácia o spracúvaní osobných údajov